Privacyverklaring

Privacyverklaring en cookie policy Oxfam-Solidariteit

klik hier om onderaan de cookie policy te lezen

Oxfam neemt de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy ernstig. In deze privacyverklaring lees je hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, hoe we ermee omgaan en wat jouw rechten zijn over je gegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Oxfam-Solidariteit. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door te gebruik te maken van onze websites geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen over je gegevens of wil je je gegevens laten aanpassen? Contacteer ons dan:

Schenker? Contacteer het schenkersonthaal:

Niet-schenker? Contacteer het onthaal van Oxfam-Solidariteit:

 

Inleiding: wie we zijn en wat we doen

Oxfam-Solidariteit is een wereldwijde beweging tegen armoede en onrecht. Wij leveren noodhulp in crisissituaties,steunen ontwikkelingprogramma’s op lange termijn, doen onderzoek en voeren campagne om langetermijnsoplossingen voor armoede en onrecht te bekomen. Wij houden ons bezig met actuele onderwerpen als honger, vluchtelingen, belastingontwijking, vrouwen- en mannenrechten en klimaatverandering.

Oxfam en de mensen die we steunen zijn afhankelijk van de generositeit van haar sympathisanten en van het vertrouwen van het publiek.

Oxfam-Solidariteit vzw
Vier-Windenstraat 60
1080 Brussel
[email protected]
Algemeen onthaal: 02/ 501 67 00
Ondernemingsnummer: 0408.643.875

 

Hoe zamelt Oxfam-Solidariteit  persoonsgegevens in?

 

Als je je gegevens rechtstreeks aan ons bezorgt

Bv als je een gift doet, goederen schenkt aan of een aankoop doet in onze winkels, je je aanmeldt voor onze evenementen of acties als deelnemer, vrijwilliger of supporter, als je vrijwilliger bent, als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of tijdschrift, als je Oxfam-Solidariteit opneemt in je testament, als je een formulier invult, offline of op een van de websites van Oxfam-Solidariteit of op ons actie-en petitieplatform of als je op een of andere manier met ons communiceert.

 

Als je je gegevens indirect aan ons bezorgt

Sommige organisaties zamelen gegevens in voor ons, zoals een straatwervingsbedrijf. 

 

Via social media

Soms verkrijgen we info via je gebruik van social media, afhankelijk van jouw instellingen op die diensten. Je kan je instellingen daar altijd aanpassen.

 

Via cookies en tracking pixels op sites

Wij kunnen gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de  versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van Oxfam-Solidariteit te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

 

Via derden

Soms worden persoonsgegevens door Oxfam-Solidariteit gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Soms huren we adresbestanden van derde partijen voor een specifieke fondsenwervingscampagne. Zij moeten kunnen aantonen dat ze je geïnformeerd hebben dat je gegevens gedeeld zouden worden. Wij slaan je gegevens enkel op als je een gift voor die campagne doet.

 

Als je gegevens publiek beschikbaar zijn

Bv. in de media, publieke posts op social media, op overige open toegankelijke sites

 

Welke persoonsgegevens we inzamelen

Naargelang de reden en het moment dat je gegevens invoert, verzamelt Oxfam gegevens zoals je naam, geslacht, bedrijfsnaam, school, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, schenkingen, aankopen of deelname aan een activiteit, of gegevens die relevant zijn om onze doelstellingen te bereiken.

We kunnen daarnaast informatie verzamelen over je interessevoorkeuren die je ons mededeelt op een formulier of informatie verzamelen die je via social media met ons deelt.

We zamelen geen gevoelige gegevens is, zoals gegevens over gezondheid, behalve als daar een heel duidelijke reden voor is, bijvoorbeeld bij deelname aan een sportevenement. Dergelijke gegevens worden met extra zorg behandeld en zo snel mogelijk verwijderd.

 

Minderjarigen

Oxfam-Solidariteit zamelt niet actief gegevens in van -16-jarigen. Als we in bepaalde omstandigheden toch gegevens zouden hebben van -16-jarigen, dan vragen we altijd de schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger en worden de gegevens met extra omzichtigheid behandeld.

 

Waarvoor gebruiken we gegevens

Om te informeren over (nieuwe) acties en steunoproepen en om transparant te zijn over wat Oxfam-Solidariteit kan doen met jouw bijdrage als sympathisant, schenker, petitietekenaar, vrijwilliger of in andere vorm.


Om giften aan Oxfam-Solidariteit correct te kunnen verwerken en om schenkers en sympathisanten transparant te informeren over vorige, huidige en toekomstige activiteiten en behoeften.

Om ervoor te zorgen dat je deelname aan events en acties zo goed en veilig mogelijk verloopt. Bv voor registratie bij ons en de organisatoren waarmee we acties opzetten, om je te kunnen contacteren in noodgeval, om je bezoek aan onze inleefateliers te organiseren,...

Om administratieve info te bezorgen, zoals het bewijs dat je je hebt ingeschreven voor een actie & de noodzakelijke info rond die actie, de opvolging van je schenkingen aan Oxfam, om te antwoorden op je vragen, …

Om onze communicatie met jou te verbeteren. Wij kunnen je gegevens gebruiken om communicatie met jou te personaliseren of om je gerichte informatie toe te sturen die aansluit bij je interesses of activiteiten.

Om fraude en inbreuken te bestrijden. Wanneer je je gegevens wil inzien, aanpassen etc zullen we eerst je identiteit verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij bv om bijkomende informatie vragen (zoals het ons doorsturen van een welbepaalde mail of een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om subsidies en andere vorm van steun aan te vragen bij subsidiegevers en om nadien over het gebruik van die steun te rapporteren.

Om analyses en statistieken te kunnen maken en om onze prestaties en acties op te volgen. Dit doen we onder meer aan de hand van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek of enquêtes), gegevens die we bekomen tijdens contacten met sympathisanten, of via geaggregeerde info uit de websiteanalysetools.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse. Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over onze acties, De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu.

Om eenieders veiligheid te garanderen. Rond onze kantoren en gebouwen kan je  worden gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze beelden worden enkel opgeslagen, tijdelijk, met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze bezoekers en wijzelf het slachtoffer kunnen worden te voorkomen. Er hangen pictogrammen die duidelijk maken dat er camera’s hangen.

 

Jouw persoonsgegevens en derde partijen

Oxfam-Solidariteit verkoopt of verhuurt je persoonsgegevens niet aan derde partijen,. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie of als wij daartoe door de wet of door andere reglementeringen verplicht zijn.

Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens, zoals bij webhosting of voor het versturen van tijdschriften. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Oxfam-Solidariteit neemt geen automatische besluitvorming – al dan niet op basis van profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou of waarbij zulk besluit jou in aanmerkelijke mate treft.

Soms doen we manuele besluitvorming om je voor jou relevante informatie te bezorgen, bijvoorbeeld voor een specifieke fondsenwervingscampagnes schrijven we enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

 

Op welke rechtsgrond gebruiken we je gegevens?

De verwerking van je gegevens voor fondsenwervings- en andere campagnes is deels gebaseerd op toestemming en deels op het gerechtvaardigd belang van Oxfam-Solidariteit, vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen; en vermits het voor het realiseren van onze campagne-activiteiten noodzakelijk is dit te doen, het bevordert de non-profit doelstellingen van onze organisatie. Bovendien wil Oxfam transparant zijn over hoe we je schenking, petitieondersteuning of andere steun gebruiken.

Nadat je een gift hebt gedaan aan onze organisatie, worden je gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring,…) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken. Dit geldt ook voor andere contracten en overeenkomsten die iemand met ons sluit, zoals een vrijwilligerscontract.

We verwerken daarnaast gegevens op basis van wettelijke verplichtingen, zoals het doorsturen van gegevens voor het toewijzen van fiscale attesten.

In noodgevallen, zoals bij een noodsituatie op een event, kunnen we je gegevens ook gebruiken voor je vitaal belang.
Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van voorgenoemde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Je kan je toestemming steeds terugtrekken.

 

Internationale verwerking van je persoonsgegevens.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

Oxfam-Solidariteit kan je gegevens, waaronder speciale categoriën van persoonlijke gegevens, doorsturen naar Oxfams buiten Europa. Als dit gebeurt, dan zijn die gegevens beschermd onder de Europese Standard contractual clauses. Je kan een copie van de clauses opvragen.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer  dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen of tot de aanvraag tot niet meer gebruiken of verwijdering van de betrokkene. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn.

Doorgaans gebruiken we je gegevens gedurende 5 jaar, waarna we je vragen of we je mogen blijven contacteren of ze uit onze databanken verwijderen of anonimyseren. Die termijn kan korter zijn of langer, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen), uit de juridische noodzaak of om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelden.

 

Je rechten

Je hebt recht op

 • toegang tot je gegevens
 • het corrigeren van je onjuiste gegevens
 • het recht op vergetelheid die de verwijdering van alle gerelateerde gegevens vereist
 • het beperken van de verwerking van je gegevens
 • de overdraagbaarheid van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer we door de wet verplicht zijn ze een bepaalde tijd bij te houden.

Je hebt het recht om incorrecte persoonsgegevens te laten rechtzetten. Om je gegevens up-to-date te houden vragen we je om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis.

Je hebt het recht je gegevens op te vragen, bv omdat die wil doorgeven aan een andere instantie.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Oxfam-Solidariteit zal de verwerking van je persoonsgegevens stoppen, tenzij Oxfam-Solidariteit dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Je kan bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte communicatie die we je toesturen. Dit kan door contact op te nemen via telefoon, e-mail of post.

 

Opt-out voor marketing communicatie

Het concept marketing communicatie slaat binnen de ngo-sector op communicatie over onze acties, waarden, giftoproepen en andere communicatie over wat we doen.

Als je geen e-mails meer wil ontvangen kan je de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail gebruiken.

Je kan ons altijd laten weten dat je gegevens niet mogen gebruikt worden voor marketing communicatie. Let wel: we kunnen dan nog altijd contact met je opnemen als de wet ons daartoe verplicht of als we administratieve boodschappen moeten sturen.

 

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit?

Contacteer Oxfam-Solidariteit:

Schenker? Contacteer het schenkersonthaal:
02/ 501 67 33 of [email protected]
Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel

Niet-schenker? Contacteer het onthaal van Oxfam-Solidariteit:
02/ 501 67 00 of [email protected]
Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel

Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is

Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen de 30 dagen na het ontvangen van je aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd.

Als we niet kunnen ingaan op je verzoek geven we je daarvoor de reden(en) en we zullen je informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of in beroep te gaan bij de rechtbank.

 

Zijn mijn gegevens veilig bij Oxfam-Solidariteit?

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Oxfam-Solidariteit fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Oxfam-Solidariteit maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Eventuele gegevens die je in onze online formulieren invult, worden beveiligd verzonden.

Oxfam-Solidariteit schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in, ‘verwerkers’. Onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij zien erop toe dat zij de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van je gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwlijkheid van je gegevens te respecteren.
We doen veiligheidcontroles en verbeteren continu onze processen en structuren om je gegevens veilig te bewaren.

 

Cookie Policy

Dit cookiebeleid (hierna: het "Cookiebeleid") beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze website www.oxfamsol.be (hierna de "Site") en de manier waarop u kan deze cookies instellen.

We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze site worden gebruikt.

Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonlijke gegevens bevat, zijn de bepalingen van het Privacybeleid van toepassing en vullen dit Cookiebeleid aan.

 

 1. WAT IS EEN COOKIE ?
  Een "cookie" is een klein tekstbestand met informatie die wordt opgeslagen door een website op een computer of door een mobiele applicatie op de smartphone van een gebruiker.
  Cookies bieden de mogelijkheid om u te identificeren en verschillende informatie te onthouden om u te helpen bij het navigeren op een site / een mobiele applicatie, om deze goed te laten functioneren of om ze effectiever te maken, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren.
 2. WELKE COOKIES WORDEN ER DOOR ONZE WEBSITE GEBRUIKT EN WAAROM ?

  Wij gebruiken verschillende soorten cookies om verschillende redenen.

  COOKIE DOEL / REDEN
  NOODZAKELIJKE COOKIES

  Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze site of strikt noodzakelijk voor het leveren van een service die specifiek door een gebruiker wordt gevraagd/verwacht.

  Het verwijderen van dit soort cookies kan leiden tot navigatieproblemen en wordt daarom sterk afgeraden.

  VOORKEUR COOKIES

  Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en maken uw navigatie aangenamer en persoonlijker.

  Deze cookies maken het mogelijk de taal te onthouden die werd gekozen tijdens uw eerste bezoek aan onze site om deze dienovereenkomstig aan te passen.

  ANALYTISCHE COOKIES

  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site om de inhoud van de site te verbeteren, deze beter aan uw behoeften aan te passen en de bruikbaarheid ervan te vergroten.

  Deze cookies laten ons bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's van de site zien (Google Analytics) of helpen bij het identificeren van de moeilijkheden die kunnen optreden tijdens het browsen (bv. Hotjar - meer info).

  « SHARE » COOKIES (SOCIALE MEDIA)

  Met deze cookies kunt u de inhoud van de site met andere mensen delen via sociale netwerken. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via toepassingen van derden die dit soort cookies kunnen verstrekken. Dit is met name het geval met de knoppen FacebookInstagramTwitterYoutubeFlickr en LinkedIn.

  Sociale netwerken die een dergelijke “share”-knop aanbieden, identificeren u waarschijnlijk met deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt bij het bezoeken van onze site. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om het doel te achterhalen van het gebruik van de informatie die is verzameld via deze “share”-knoppen door naar hun respectievelijke sites te gaan.

  MARKETING COOKIES

  Deze cookies en tracking pixels worden gebruikt voor marketingdoeleinden, met name om gerichte advertenties weer te geven, marktonderzoek uit te voeren en de effectiviteit van een reclamecampagne te evalueren. Het gaat om cookies van Facebook, Instagram en Google Adwords

 3. HOE MOET JE DE COOKIES INSTELLEN ?

  U kunt op elk moment eenvoudig de cookies van onze site verwijderen, uitschakelen of accepteren door uw browserinstellingen te configureren.

  Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.) heeft zijn eigen cookie-configuratiemodus. Voor de procedure die u voor uw browser moet volgen, gaat u naar: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Als u verschillende computers, smartphones en / of tablets gebruikt, vergeet dan niet elk apparaat zo te configureren dat elk apparaat qua cookies overeenkomt met uw voorkeuren.

  Hotjar

  We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service te onderbouwen en onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze aan te passen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

  U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen. https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

 4. ZAL ONZE SITE NOG WERKEN ZONDER COOKIES ?

  U kunt onze site nog steeds bekijken, maar sommige interacties werken mogelijk niet normaal. We hebben bijvoorbeeld een cookie die een back-up maakt van de producten die zijn opgeslagen in uw winkelwagen. Als u deze cookie uitschakelt, verdwijnen de geselecteerde producten bij elke nieuwe aanmelding.

 5. ANDERE VRAGEN ?

  Indien u nog andere vragen heeft, kan u ons altijd bereiken :

  • per e-mail [email protected]
  • per post op het volgende adres : Oxfam-Solidariteit, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel, Ondernemingsnummer : 0408.643.875

   

Toezichthoudende autoriteit.

Oxfam-Solidariteit heeft een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld die waakt over de bescherming van je gegevens. Je kan hem contacteren bij klachten of voor het uitoefenen van je rechten in het kader van GDPR via [email protected]

Als je nadien nog klachten zou hebben, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Oxfam-Solidariteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Datum versie: 25/06/2020